Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng lúc: 15:03:37 28/10/2021 (GMT+7)
100%

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-10-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dưới đây là toàn văn nghị quyết.


105d3161824t8896l8-f823ae03f963313d6872.jpg

I
 . TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI “Về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hoá trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, lần thứ XX, thành phố Thanh Hóa đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo động lực cho sự phát triển, đưa Thành phố bước vào thời kỳ mới, với tầm vóc lớn hơn. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm đạt 14,9%; quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, nhiều công trình lớn về hạ tầng giao thông, thương mại, văn hóa đã và đang được đầu tư. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều khu đô thị mới được hình thành, trong đó có một số khu đô thị đẹp, hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan cho Thành phố. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; giáo dục, y tế phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ Thành phố đến cơ sở không ngừng được đổi mới và ngày càng có hiệu quả.

Tuy nhiên, tình hình chung của Thành phố vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế; chất lượng các dịch vụ còn thấp; công nghiệp phát triển chưa mạnh; sản xuất nông nghiệp còn manh mún; thu hút đầu tư trực tiếp chủ yếu là các dự án có giá trị gia tăng thấp. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn hạn chế và bất cập. Kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, thiếu kết nối; hạ tầng một số khu đô thị bị xuống cấp; một số công trình, dự án trọng điểm triển khai rất chậm, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, úng ngập, ùn tắc giao thông, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số khu đô thị, khu dân cư mới chậm được giải quyết. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực còn hạn chế; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và cấp ủy, chính quyền cơ sở trên một số lĩnh vực chưa theo kịp với sự phát triển. Năng lực dự báo và khả năng khắc phục, giải quyết khó khăn, vướng mắc, yếu kém còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có mặt chưa nghiêm. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa ngang tầm nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện những vấn đề lớn, phức tạp, vấn đề mới. Việc phân cấp, phân quyền gắn với quy định trách nhiệm giữa cấp tỉnh, các ngành cấp tỉnh để tăng cường tính chủ động cho Thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội chưa mạnh.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao của tỉnh, một động lực phát triển của vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là trách nhiệm của cả tỉnh, trước hết là của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Thanh Hóa.

- Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố Thanh Hóa nhanh và bền vững, với các ngành dịch vụ, nông nghiệp giá trị gia tăng cao là nền tảng, công nghiệp công nghệ cao là đột phá; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển thành phố Thanh Hóa phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, gắn kết chặt chẽ với phát triển của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tỉnh trong vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Thực hiện sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa phải gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, mức thụ hưởng văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố.

- Cùng với tập trung giải quyết những vấn đề lớn, chiến lược, có tính đột phá, phải quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, bảo đảm cho Thành phố phát triển nhanh và bền vững.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng, phát triển thành phố Thanh Hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; một trong những trung tâm lớn về thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao của vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; có kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành Thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Các chỉ tiêu cụ thể

* Giai đoạn 2021-2025:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 130 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 180.000 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 10.660 triệu USD. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 15%. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 6.500 doanh nghiệp. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 98%.

- Đến năm 2025, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 95%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT/tổng số dân đạt 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%; tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đạt 50%; tỷ lệ phường, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 35 %; tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 95%.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 80%.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 sau khi huyện Đông Sơn sáp nhập vào thành phố Thanh Hóa: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 121 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 205.000 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 10.885 triệu USD. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 6.850 doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 86%.

* Giai đoạn 2026-2030 (sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa)

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 18%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 230 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 254.000 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 16.000 triệu USD. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 15%. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 7.000 doanh nghiệp. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2030 đạt 87,8%.

- Đến năm 2030, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT/tổng số dân đạt 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 91%; tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đạt 100%; tỷ lệ phường, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 53%; tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 97%.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 85%.

2.2. Mục tiêu đến năm 2045: Thành phố Thanh Hóa là thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu của cả nước.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Thành phố Thanh Hóa khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện các phương án, kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch, khả năng thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19. Thực hiện tốt việc tiêm vắcxin, phấn đấu đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

Căn cứ tình hình và cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn trong từng thời điểm cụ thể để tổ chức các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, báo cáo cấp có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa cần rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố và huyện Đông Sơn, bảo đảm khoa học, có tầm nhìn dài hạn, thống nhất, đồng bộ, kết nối; khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các quy hoạch trước đây. Trước mắt, rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 2 bên các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn. Trong quá trình lập các quy hoạch phải chú ý thiết kế không gian kiến trúc, không gian đô thị, tính đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật; định hướng phong cách kiến trúc cho các khu đô thị ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết, để tạo điểm nhấn, bản sắc riêng cho Thành phố. Lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm lập các quy hoạch.

Trên cơ sở các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tập trung thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Tăng cường quản lý quy hoạch và quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

3. Khai thác và phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao của khu vực, tạo động lực để góp phần đưa Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc

Tiếp tục chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và cả nền kinh tế của Thành phố.

- Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ, chú trọng phát triển các dịch vụ có lợi thế, như: Mua sắm, tài chính, ngân hàng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, giáo dục, du lịch, vận tải, vui chơi giải trí, viễn thông,…; ưu tiên các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao. Thu hút đầu tư từ 3 đến 5 trung tâm thương mại, siêu thị lớn; cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố kinh doanh truyền thống (Lê Hoàn, Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh,...) trở thành các khu phố thương mại sầm uất; thu hút đầu tư các cụm công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại cao tầng kết hợp văn phòng, khách sạn dọc các đường phố chính, các khu đô thị mới; phát triển mạnh thương mại điện tử; quy hoạch, xây dựng các khu vực kinh tế ban đêm gắn với các dịch vụ mua sắm, du lịch,... Phối hợp với các ngành chức năng thu hút đầu tư khu đô thị du lịch Hàm Rồng - Núi Đọ; phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, gắn với phát triển du lịch. Phát triển mạnh dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách, kho bãi; quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng Trung tâm logistics cấp tỉnh tại Thành phố Thanh Hóa.

- Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có trong Thành phố, nhanh chóng chuyển hoạt động sản xuất sang công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, nhất là công nghiệp phần mềm, nội dung số, sản xuất linh kiện điện tử, thông tin, thiết bị y tế, dược phẩm...; từng bước di dời các nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường, hoặc yêu cầu chuyển đổi ngành nghề, công nghệ sản xuất để giảm thiểu tác động đến môi trường. Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động ở Khu công nghiệp Hoàng Long. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch để thu hút đầu tư các dự án công nghiệp mới.

Giai đoạn 2025-2030, tập trung phát triển công nghiệp về phía Tây thành phố Thanh Hóa mở rộng, trọng tâm là thành lập và đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị phía Tây thành phố (với diện tích đất công nghiệp khoảng 650ha); thu hút đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao,...

- Phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả theo hướng đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, sinh thái, sạch, an toàn, chất lượng, giá trị kinh tế cao; tập trung phát triển sản xuất ở khu vực Thành phố mở rộng, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Liên kết sản xuất nông nghiệp với các huyện để mở rộng vùng sản xuất, hình thành các vùng cung cấp rau, củ, quả, thực phẩm an toàn cho người dân Thành phố. Xây dựng các mô hình nông trại, gia trại sản xuất hữu cơ, ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao, đặc trưng, kết hợp với du lịch sinh thái. Tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hướng tới đô thị hóa. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi phường (xã) một sản phẩm (OCOP) trở lên.

- Phát triển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm 6 trung tâm (gồm: Trung tâm hiện hữu; Trung tâm Hàm Rồng - Núi Đọ; Trung tâm Đông Bắc; Trung tâm Đông Nam; Trung tâm phía Tây; Trung tâm phía Tây Nam) theo Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, để tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

- Nâng cao quyết tâm chính trị, gương mẫu, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2025, 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; 95% trở lên các tổ chức, người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Thực hiện phân cấp, ủy quyền giữa cấp tỉnh, các ngành cấp tỉnh đối với một số việc, một số lĩnh vực Thành phố có đủ khả năng thực hiện và không trái với quy định của pháp luật, để tăng cường tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của chủ đầu tư và cam kết tiến độ thực hiện các công việc của mỗi bên, nhằm triển khai các dự án đúng kế hoạch.

Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, Thành phố phải chủ động, tăng cường thực hiện công tác vận động, xúc tiến đầu tư; chú trọng thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thương mại, du lịch, đô thị quy mô lớn.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch, văn hóa, thông tin, thể thao.

- Phát triển mạnh doanh nghiệp cả về số lượng và nâng cao chất lượng; xây dựng một số doanh nghiệp lớn, tạo ra sản phẩm chủ lực có khả năng cạnh tranh cao; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, thông tin và giải quyết thủ tục hành chính để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, nhất là các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; có giải pháp nuôi dưỡng, tạo nguồn thu ổn định, bền vững. Khai thác tiết kiệm, có hiệu quả nguồn lực từ đất đai. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định.

5. Phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh đô thị hóa; giải quyết dứt điểm các dự án dang dở, kéo dài

- Xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi giữa các khu đô thị, giữa thành phố Thanh Hóa với huyện Đông Sơn và vùng phụ cận, kết nối với các tuyến giao thông của quốc gia, của tỉnh; tập trung khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trong nội thị. Quy hoạch và đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe tập trung, đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân cả trước mắt và lâu dài.

Thu hút đầu tư hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Kêu gọi, thu hút nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp đô thị Tây Nam, hình thành khu công nghiệp lớn phía Tây thành phố Thanh Hóa.

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng thủy lợi, cấp nước, thoát nước, phân phối và truyền tải điện, xử lý chất thải,… đáp ứng yêu cầu đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Tập trung phát triển đô thị theo Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040. Xây dựng Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023.

Phối hợp với các ngành chức năng cấp tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn chỉnh thủ tục để ngay trong giai đoạn 2021-2025, khởi công xây dựng các dự án đô thị lớn, các công trình trọng điểm trên địa bàn, như: Khu đô thị tại xã Hoằng Quang và phường Long Anh; khu đô thị thuộc dự án số 4, khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa; khu đô thị dọc Đại lộ Nam Sông Mã, phường Đông Hải… Hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm: Cung văn hóa thiếu nhi; Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê Sông Mã, phường Nam Ngạn; tiếp đó, khởi công xây dựng: Khu đô thị Bắc Sông Mã, khu đô thị Khu vực Hồ Thành, khu đô thị cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố, khu đô thị Đông Nam thành phố, khu đô thị Thiệu Dương, Thiệu Khánh;… Xây dựng một số khu đô thị đẹp, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh.

Cải tạo, chỉnh trang, bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu dân cư hiện hữu đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I. Rà soát, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan tập trung giải quyết thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, nhất là trong các khu đô thị, khu dân cư mới. Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan trong khu vực nội thành sau khi di dời, ưu tiên quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để bổ sung hạ tầng xã hội, công viên, bãi đỗ xe cho các khu dân cư.

Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị; rà soát quỹ đất hiện có để triển khai trồng cây xanh; đối với các dự án đầu tư, cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, xây dựng mới các tuyến đường, các dự án xây dựng khu đô thị mới, các công viên, vườn hoa,... phải có thiết kế cây xanh đô thị, hướng tới xây dựng, hình thành đô thị xanh, thân thiện với môi trường.

- Rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư trên địa bàn Thành phố, chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để kéo dài, lãng phí tài nguyên đất đai, gây bức xúc trong Nhân dân. Trước mắt, tập trung giải quyết dứt điểm các dự án đầu tư dang dở, kéo dài, gồm: Dự án căn hộ cao cấp và Trung tâm thương mại bờ Hồ (hoàn thành trong năm 2022); Dự án tiêu úng Đông Sơn (hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2023); Dự án khu đô thị ven Sông Hạc (hoàn thành trong năm 2023).

6. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Huy động đa dạng các nguồn vốn để đầu tư hạ tầng số; phối hợp với các ngành cấp tỉnh đưa khu công nghệ thông tin tập trung tại phường Đông Hải đi vào hoạt động; duy trì vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thành phố thông minh.

Xây dựng chính quyền số: Thực hiện chuyển đổi số trong quy trình nghiệp vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước; chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử. Xây dựng, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Xây dựng và phát triển kinh tế số: Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số; thu hút đầu tư xây dựng nhà máy thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh. Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Triển khai số hóa, hình thành hệ thống thông tin về số khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thuế, kho bạc. Khuyến khích doanh nghiệp, người dân tiếp cận, thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi trên các sàn thương mại điện tử, xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, phát triển bền vững.

Xây dựng và phát triển xã hội số: Xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng giao thông thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, quản lý môi trường thông minh, quản lý xã hội thông minh,...

7. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành trung tâm khoa học, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo của tỉnh và khu vực

Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn vốn của khu vực tư nhân cho phát triển khoa học công nghệ; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng những thành tựu công nghệ mới của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tạo đột phá trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm, nhất là các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất nông nghiệp; xây dựng hạ tầng đô thị thông minh; du lịch; y dược; thương mại điện tử....

Tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng con người mang đậm bản sắc, có lối sống đẹp, thanh lịch, thân thiện, lịch sự, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí của người Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố và của tỉnh; từng bước đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao, như: Trung tâm văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Nhà hát nghệ thuật truyền thống, Công viên văn hóa xứ Thanh, Cung văn hóa thiếu nhi, Nhà thi đấu thể thao đa năng,… Huy động các nguồn lực để đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thành phố.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển giáo dục; khuyến khích đầu tư các trường phổ thông chất lượng cao. Nâng cao chất lượng dạy và học của các trường phổ thông công lập; xây dựng một số trường phổ thông trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo, dạy nghề; thu hút đầu tư xây dựng một số cơ sở đào tạo, dạy nghề đạt chuẩn quốc tế.

Thu hút đầu tư các bệnh viện chất lượng cao, chuỗi cơ sở chăm sóc sức khỏe, khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng, bệnh viện lão khoa ở khu y tế tập trung tại khu vực Tây Nam Thành phố (dọc đường Hải Thượng Lãn Ông và quốc lộ 45). Nâng cao năng lực và chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh. Tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quan tâm đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn, hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề khi bị thu hồi đất sản xuất để phục vụ triển khai các dự án công nghiệp, đô thị. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

8. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường kiểm tra các dự án có sử dụng đất, nhất là về tiến độ thực hiện, việc tuân thủ quy hoạch xây dựng; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn.

Từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý chất thải, nước thải đô thị và khu vực nông thôn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; rà soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, quy hoạch các điểm trung chuyển rác thải tại khu vực ngoại thành, giảm dần các điểm tập kết rác thải trong khu vực nội thành; xây dựng kế hoạch di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu đô thị, khu dân cư; khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt.

9. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển

Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng công an, quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, an ninh xã hội, an ninh tư tưởng văn hoá, an ninh tôn giáo..., kịp thời giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các tổ chức phản động, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế; có biện pháp hiệu quả bảo đảm an ninh cho các doanh nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm can dự vào các hoạt động kinh tế, tín dụng đen. Xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về trật tự xã hội; đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

10. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; xây dựng Đảng bộ Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Kiên quyết bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm, trì trệ, quan liêu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, cụ thể, quyết liệt, sâu sát thực tế, hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của Nhân dân; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến phản ánh của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm, sức sáng tạo của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Thanh Hóa phát triển.

2. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện để thành phố Thanh Hóa phát triển, đạt được các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.

3. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết; phát huy cao độ sự đồng thuận xã hội, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác liên kết với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa để thúc đẩy việc sáp nhập vào năm 2023; chủ động triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết liên quan đến trách nhiệm của địa phương.

4. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho thành phố Thanh Hóa phát triển.

5. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết./.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
247
Hôm qua:
405
Tuần này:
247
Tháng này:
11071
Tất cả:
301263

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289