Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng lúc: 14:49:35 24/11/2021 (GMT+7)
100%

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-11, tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

147d3140015t97072l0.jpg
 Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo hội nghị Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương, các hội, liên hiệp hội, các nhà văn hóa, tri thức tiêu biểu.

147d3135716t9925l2-img-0178-resize.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới 615 điểm cầu với sự tham gia của gần 20.000 đại biểu trên địa bàn tỉnh.

147d3135726t4450l6-img-0148-resize.jpg

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày báo cáo “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Báo cáo gồm 3 phần: Phần thứ nhất, đường lối quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Phần thứ hai: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Phần thứ 3: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong báo cáo nêu rõ: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình.

Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng ngời lịch sử vẻ vang của dân tộc; hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững; yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung…

147d3140241t40445l0.jpg

Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa.

Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng xác định xây dựng nền văn hóa Việt Nam (bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật) do cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà được cởi mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thề giới; khẳng định ba nguyên tắc vận động quần chúng xây dựng văn hóa là “Dân tộc hóa”; “Đại chúng hóa”; “Khoa học hóa”. Tính chất của nền văn hóa mới Việt Nam được xác định là “dân tộc về hình thức, tân dân chủ về nội dung”…

Báo cáo đã nêu lên mục tiêu chung là: Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về định hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển văn hóa trong thời gian tới, báo cáo nêu rõ: Đại hội XIII của Đảng xác định 1 trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc"…

147d3140237t17751l0.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã làm rõ động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng môi trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

147d3140247t99434l0.jpg

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những thành tựu quan trọng trong phát triển văn hóa của Việt Nam thời gian qua cũng như những chỉ đạo của Đảng ta liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

Tổng Bí thư khẳng định, từ ngày thành lập đến nay Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

147d3140251t64957l0.jpg

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn thể cán bộ, đảng viên và đặc biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa trong thời gian qua.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Tổng Bí thư cho rằng, cần nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, bất cập, yếu kém trên lĩnh vực văn hóa, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục.

147d3140255t99879l0.jpg

Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo...

Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền của đất nước.

Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là Nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, các vùng, miền; phát triển các phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, bảo đảm sự công bằng. Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của những người làm công tác văn hóa.

Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu quả quản lý của Nhà nước; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp phát triển văn hóa.

Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với một đất nước, một dân tộc trọng văn hiến, trọng hiền tài, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; Nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết, tài năng, có trách nhiệm cao với Nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc và tương lai của dân tộc; cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của một dân tộc anh hùng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.

147d3140259t97909l0.jpg

Phát biểu quán triệt và chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trong lịch sử trong hơn 90 năm từ ngày có Đảng - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi cách mạng nước ta, Đảng ta đã hai lần tổ chức hội nghị toàn quốc về văn hóa. Hội nghị lần thứ nhất tổ chức vào ngày 24-11-1946 tại Nhà hát lớn Hà Nội (cách đây đúng 75 năm); hội nghị lần thứ hai diễn ra vào tháng 7-1948 tại Chiến khu Việt Bắc; hội nghị hôm nay là lần thứ ba, được coi là Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng ta, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để đưa nội dung cốt lõi của hội nghị đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn thể các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa và các điểm cầu trong tỉnh cần phải nắm chắc tinh thần của hội nghị và làm lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nghiên cứu thật kỹ, quán triệt nghiêm túc báo cáo “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày.

Đặc biệt là phải quán triệt thật sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Đây là bài phát biểu xúc động, rất sâu sắc, thấm thía, thấm đẫm văn hóa và đạo đức.

147d3140303t56323l0.jpg

Với quan điểm “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu sau hội nghị này Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cần làm là: Phải xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị để tạo động lực, niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt các địa phương đơn vị phải thực sự là những tấm gương về đạo đức, về văn hóa. Làm được điều đó, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tranh thủ được thời cơ thuận lợi, vượt qua được khó khăn thách thức để tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục làm cao dày thêm truyền thống, thành tích của quê hương Thanh Hóa anh hùng - vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Minh Hiếu

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
187
Hôm qua:
405
Tuần này:
187
Tháng này:
11011
Tất cả:
301203

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289